Tobaksfri duo Östergötland har flera skolor som jobbat med kontraktsmetoden.
En utvärdering av implementeringen av Tobaksfri duo Östergötland under läsåret 2015/2016 visade på följande framgångsfaktorer från kontaktpersoner och elever som deltagit i metodarbetet:

 
Stöd från ledning och personalgrupp                                                                                                         
Stöd från ledning i form av avsatt tid och resurser har visat sig vara betydande för metodarbetet. Gemensamma beslut och stöd från personalstyrkan att förebygga tobaksbruk är också viktigt för att personalen ska enas bakom en tobakspolicy och ett gemensamt mål och förhållningssätt gentemot tobaksbruk.
 
Arbetsgrupp
Att bilda en arbetsgrupp för metodarbetet har setts som en styrka för kontinuitet, långsiktighet och kraftsamling kring metodarbetet.
 
Elevengagemang      
Elevambassadörer och elevråd är en stor tillgång som kan sprida metoden och nyheter till andra elever och bidra med förslag för att anpassa arbetet efter vad de önskar för stöd och uppmuntran.
 
Engagerade vuxna med gemensamt förhållningssätt                                                             
Engagerade vuxna runt ungdomarna ökar deras tilltro och tillit till metodarbetet. Här är det värdefullt att engagera både hem och personalgruppen.  Där alla kan göra något en något allt.
 
Elevnära vuxna för information och stöd                                                                                     
Vid informationsspridning om metoden är det värdefullt att involvera skolpersonal med nära kontakt med elever som på raster kan uppmuntra tobaksfrihet och påminna om metodarbetet. Exempelvis elevcoacher, fritidspersonal och mentorer. 
 
Mentorer
Mentorer är betydelsefulla för att sprida information om arbetet till elever och föräldrar och avsätta tid för uppläsning av nyhetsbrev, tävlingar och gruppövningar. De kan också uppmuntra och stärka tobaksfrihet bland elever och följa upp tobaksbruk.
 
Föräldrar
För att få med aktiva föräldrar/vårdnadshavare som stödjer sin ungdom i tobaksfrihet kan föräldrar informeras om sin betydelsefulla roll på föräldramöte. Material för detta ändamål finns hos lokal samordnare.
 
Externa föreläsare
Eleverna tyckte att det var viktigt med kunniga föreläsare som kan informera och motivera dem att vara tobaksfria och uppskattar besök från Folktandvården. De flesta elever föredrar information och uppföljning av tobaksbruk under dialog.
 
Tydliga datum för när kontrakt och försäkran ska lämnas in           
Bestämdadatum för när kontrakt och försäkran ska vara inlämnade underlättar insamlingen och möjliggör att eleverna får vara med i prisutlottningar.
 
Skolaktiviteter
Skolaktiviteter som levandegör och uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet efterfrågas av elever. Alltifrån kontraktskrivarkväll och tobakslektioner till skoltävlingar och utlottningar. Planering och prioritering är viktigt för att det ska bli av.
 
Stöd för tobaksbrukande elever
Många elever har efterfrågat stöd för dem som använder tobak så att alla ska ha en verklig chans att gå med i Tobaksfri duo. Vid behov kan Folktandvården erbjuda tobaksavvänjning på skolan. Involvera tobaksbrukande elever i arbetet för att nå en tobaksfri skola. 
 
Informationsspridning
Ett kontinuerligt flöde av information i både muntlig och skriftlig form såsom affischering, nyhetsbrev, hemsida, skol-TV och Instagram stärker och påminner om skolans metodarbete.
 
Vill ni komma i kontakt med någon skola så förmedlar vi gärna en kontakt.