Vi har lång erfarenhet av hur man kan förebygga tobaksbruk. Varje år deltar flera tusen ungdomar och deras vuxenpartner i Tobaksfri duo. Kontakta oss om ni är intresserade av att arbeta med metoden!

Tobaksfri duo är ett tobaksförebyggande program som startade i Västerbotten 1993. De första kontrakten skrevs på Skytteanska skolan i Tärnaby och på Hembergsskolan i Vilhelmina. Sedan dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns Tobaksfri duo i alla kommuner i Västerbotten – och totalt 84 kommuner runt om i landet. Det finns även på 18 skolor på Åland! (april 2018)

Metoden innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de båda lovar att vara tobaksfria – och tillsammans följer upp och stöttar varandra.

En första introduktion i år 5 eller 6

I Västerbotten, Norrbotten, Kalmar, Gävleborg och Östergötland drivs arbetet av landstinget – i samarbete med Folktandvården som ansvarar för det viktiga: introducerande klassbesöken som sker i klass 5 eller 6. I andra län kan det vara landstinget själva, kommunens drogförebyggare, skolan, eller andra typer av initiativ, som Hälsoäventyret i Uppsala län, som driver arbetet.

Under de introducerande klassbesöken får eleverna information om tobakens skadeverkningar, kombinerat med övningar och aktiviteter för att stärka självkänslan och den tobaksfria normen. I samband med besöket uppmuntrar vi skolorna att på olika sätt fortsätta arbeta med tobaksfrågor. Det kan handla om tobaksindustrins oetiska arbetssätt, barnarbete och miljöförstöring.

Till denna del av arbetet finns en Handledning som kostnadsfritt erbjuds all personal som på olika sätt arbetar med metoden. Föräldrar får också information, via informationsfoldern, på ett föräldramöte, via skolans hemsida eller här! 

En elev och en vuxen skriver kontrakt

Efter klassbesöket och föräldrainformationen erbjuds eleverna att bilda en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen – till exempel ett äldre syskon, en faster, en granne, en morfar eller en lärare. Det viktiga är att det är en person som känner ansvar för att följa upp och fråga hur det går med det tobaksfria beslutet. Den vuxne duo-partnern är ett viktigt stöd och förebild. 

Bonus: Vuxna slutar ”på köpet”

Under åren har vi sett många tobaksbrukande föräldrar som tycker att Tobaksfri duo och kontraktsskrivningen är en viktig anledning och stöd för beslutet att själv sluta använda tobak, då de ska föregå med gott exempel. För även om en förälder eller vårdnadshavare inte själv är tobaksfri, så vet vi att alla vill att deras barn ska förbli tobaksfria. 

Försäkran

Kontraktet gäller till skolavslutningen i årskurs 9 och följs upp varje år via en Försäkran, som ska skrivas under av både eleven och vuxenpartnern, där de intygar att de varit tobaksfria under året som gått.

Skolan hjälper till att dela ut och samla in Försäkran, som skickas in till Tobaksfri duo centralt och blir till en lottsedel i ett stort Vårlotteri, med många fina priser. 

NYHET! Nu finns även Försäkran digitalt på hemsidan, vilket underlättar hanteringen både för skolan och duon.

Om den vuxne bryter kontraktet får eleven välja en ny partner. Om eleven skulle bryta kontraktet finns olika sätt att följa upp detta. Det är skolan som bestämmer vad som gäller.

Handledning – ett bra stöd

För alla lärare och andra som arbetar med Tobaksfri duo finns en utförlig Handledning, med tydlig information om metoden och med många tips och idéer på aktiviteter och tillvägagångssätt.  

Beställ gratis i shopen!

Metoden är vetenskapligt utvärderad

Metoden är också vetenskapligt utvärderad. Här finns en avhandling av Maria Nilsson om metoden. Här och här finns två vetenskapliga artiklar som också handlar om hur metoden har fungerat.